ประวัติความเป็นมา


         กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เดิมชื่อว่าฝ่ายกิจการนักศึกษาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2519 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518 ต่อมาได้มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบโครงสร้างและขอบเขตของงานกิจการนักศึกษา โดยแก้ไขตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 มีผลให้ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสำนักกิจการนักศึกษา โดยมีหัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครู ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 กำหนดให้สำนักกิจการนักศึกษาแบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 ฝ่ายคือฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายแนะแนวสนเทศและบริการอาชีพ ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและกิจกรรมนักศึกษา ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฎ พ.ศ. 2538 เป็นการเปลี่ยนสถานภาพจากวิทยาลัยครูมาเป็น “สถาบันราชภัฎ” ซึ่งมีผลทำให้โครงสร้างการบริหารงานของสำนักกิจการนักศึกษาเปลี่ยนไป โดยมีผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบและแบ่งการบริหารงานภายในสำนักกิจการนักศึกษาออกเป็น 6 งาน ปีพุทธศักราช พ.ศ. 2547 ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น”มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ทำให้สำนักกิจการนักศึกษาเปลี่ยนสถานภาพเป็น“กองพัฒนานักศึกษา”แบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 7 งาน ได้แก่
        1. งานธุรการ
        2. งานกิจการนักศึกษา
        3. งานส่งเสริมและพัฒนากีฬา
        4. งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
        5. งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา
        6. งานส่งเสริมและบริการสุขภาพ
        7. งานเวชศึกษาป้องกัน
        ปี พ.ศ. 2546  มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งชุดเดิมดำรงตำแหน่งครบวาระ จึงทำให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในกองพัฒนานักศึกษาใหม่  เพื่อให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษา 2556 – 2560 โดยแบ่งงานออกเป็น 2 หน่วยงาน ได้แก่
        1) สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา แบ่งงานออกเป็น 4 ฝ่าย คือ
            1.1  ฝ่ายบริหารและธุรการ
            1.2  ฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพ
            1.3  ฝ่ายเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพนักศึกษา
            1.4  ฝ่ายสวัสดิการและบริการ
        2) องค์การนักศึกษาแบ่งงานออกเป็น 4 ฝ่าย คือ
            2.1  ฝ่ายบริหารงานองค์การนักศึกษา
            2.2  ฝ่ายกิจการนักศึกษา
            2.3  ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา
            2.4  ฝ่ายวิชาทหาร
        และต่อมาในปี พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน แบ่งงานออกเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่
            1.  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
            2.  กลุ่มงานสวัสดิการและบริการ
            3.  กลุ่มงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
        กองพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ติดต่อ ประสาน สนับสนุน ส่งเสริมกิจการนักศึกษา จัดให้บริการและสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาชีพ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการดำเนินชีวิตต่อไป


 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373