ห้องประชุมสุพรรณิการ์

ที่ตั้ง อาคารกิจกรรมนักศึกษา SAC ชั้น 3
ค่าเช่า ราคา 12,000 บาทต่อวัน
ความจุ 330 คน
อุปกรณ์ - เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
- จุดเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง HDMI
- จอรับภาพแบบแขวนผนัง จำนวน 1 จอ
- ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 4 ตัว (ต้องนำถ่านมาเอง ขนาด AA ตัวละ 2 ก้อน)
- ลำโพงติดผนัง
- เครื่องปรับอากาศ
- ผู้ขอใช้ต้องนำ Notebook มาเอง
จัดสถานที่ ผู้ขอใช้ต้องดำเนินการจัดสถานที่ด้วยตนเอง และเมื่อเสร็จกิจกรรมต้องจัดเก็บให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามรูปแบบเดิม
เอกสารขอใช้บริการ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม/อาคาร/สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
แม่บ้านทำความสะอาด นางสาวอรอนงค์ บำรุงอักษร 0924193464
ผู้ประสานงาน นายอนุวัฒน์ แนไพร 0877285401
 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373