• IMG_01
  • IMG_01
  • IMG_03
  • IMG_04
  • IMG_05
  • IMG_06
  • IMG_07
  • IMG_08
  • IMG_09
  • IMG_09
  • IMG_10
IMG_011 IMG_022 IMG_033 IMG_044 IMG_055 IMG_066 IMG_077 IMG_088 IMG_099 IMG_1010 IMG_1111

ข่าวประชาสัมพันธ์


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373