เอกสารงานกิจการนักศึกษา

[งานกิจกรรม] คำร้องขอแก้ไขและยืนยันผลการเข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Download
[งานกิจกรรม] คำร้องขอใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Download
[งานกิจการนักศึกษา] การเขียนโครงการและตัวอย่างการเขียนโครงการ [คู่มือแผนปฏิบัติงานโครงการ] Download
[งานกิจการนักศึกษา] รายงานประเมินโครงการ/กิจกรรม Download
[รายงานกองพัฒนานักศึกษา] รายงานการปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559) Download
[งานกิจการนักศึกษา] คู่มือการบริหารเงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2559 Download
[งานกิจการนักศึกษา] คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน Download
[งานกิจการนักศึกษา] คู่มือแต่งตั้งนักศึกษาสู่ตำแหน่งบริหารกิจกรรมของนักศึกษา พ.ศ. 2558 Download
[งานกิจการนักศึกษา] คู่มือจัดทำ Portfolio นักศึกษา Download
[งานกิจการนักศึกษา] หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษากิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 Download
[งานกิจการนักศึกษา] รหัสอักษร ชื่อ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มระดับโปรแกรมวิชา คณะครุศาสตร์ Download
[งานกิจการนักศึกษา] รหัสอักษร ชื่อ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มระดับโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Download
[งานกิจการนักศึกษา] รหัสอักษร ชื่อ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มระดับโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการ Download
[งานกิจการนักศึกษา] รหัสอักษร ชื่อ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มระดับโปรแกรมวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
[งานกิจการนักศึกษา] รหัสอักษร ชื่อ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มระดับโปรแกรมวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Download


 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373