เอกสาร/ใบขอใช้บริการ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

เอกสาร/ใบขอใช้บริการ[ห้องประชุม] แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2561 Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] สมุดบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา สำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] หนังสือรับรองการแยกกันอยู่ Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] หนังสือรับรองการตาย Download
[งานทุนการศึกษา] ใบสมัครทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) แบบต่อเนื่อง Download
[งานทุนการศึกษา] ใบสมัครทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) แบบไม่ต่อเนื่อง Download
[งานทุนการศึกษา] แบบฟอร์มขอรับทุนเพื่อการศึกษา ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา Download
[งานทุนการศึกษา] ทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ1 ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย Download
[งานทุนการศึกษา] ทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ2 ที่มีผลงานด้านกีฬาดีเด่น Download
[งานทุนการศึกษา] คำขอ/สัญญา การยืมเงินหมุนเวียน (ทุนฉุกเฉิน) Download
[งานหอพัก] ใบบันทึกขออาศัยหอพักนักศึกษา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร Download
[งานหอพัก] ใบคำขออาศัยหอพักนักศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร Download
[งานหอพัก] ใบแจ้งความประสงค์เข้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปีการศึกษา 2558 Download
[งานหอพัก] คำร้องขอถอนเงินบำรุงการศึกษา (คืนเงินหอพัก) Download
[งานเวชศึกษา] แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา Download
[งานเวชศึกษา] ใบสมัครสมาชิกชมรม-To-Be-Number-One-KPRU-2015 Download
[งานรับปริญญา] แบบพอร์มทำเรื่องขอคืนเงินของบัณฑิตประจำปี 2557 Download
[งานบัตรนักศึกษา] แบบพอร์มกรอกข้อมูลทำบัตรนักศึกษา (หมู่เรียน) Download
[งานบัตรนักศึกษา] ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (รายบุคคล) Download
[งานวิชาทหาร] คำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ Download
[งานธุรการ] แบบฟอร์มบันทึกข้อความ Download
[งานธุรการ] แบบฟอร์มใบมอบหมายงาน (สายสอน) Download
[งานธุรการ] แบบฟอร์มใบมอบหมายงาน (สายสนับสนุน) Download
[งานธุรการ] แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ Download
[งานธุรการ] แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือราชการ Download
[งานธุรการ] แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Download
[งานธุรการ] แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ[แบบแก้ไขได้]  Download
[งานธุรการ] ตัวอย่างหนังสือราชการ Download
[งานธุรการ] แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ [Binary Document]  Download
[งานการเงิน] แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ล่วงเวลา Download
[งานการเงิน] แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร Download
[งานการเงิน] แบบฟอร์มใบเบิกค่าเช่าบ้าน Download
[งานการเงิน] แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน Download
[งานการเงิน] แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Download
[งานการเงิน] แบบฟอร์มการเบิกการรักษาพยาบาล Download
[งานพัสดุ] แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ Download
[งานพัสดุ] แบบฟอร์มใบเสนอซื้อ/จ้าง Download
[งานพัสดุ] แบบฟอร์มขออนุญาตซ่อมรถยนต์ Download
[งานพัสดุ] แบบฟอร์มขออนุญาตนำยานพาหนะไปตรวจเช็คสภาพฯ Download
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1301, 1302 แฟกซ์ : 055-706517