เอกสาร/ใบขอใช้บริการ

[งานกิจกรรม] คำร้องขอแก้ไขและยืนยันผลการเข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Download
[งานกิจกรรม] คำร้องขอใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Download
[งานห้องประชุม] แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม/อาคาร/สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2563 Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงิน กรณี *บิดามารดาอยู่ด้วยกัน Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงิน กรณี *อาศัยอยู่กับญาติ Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงิน กรณี *บิดาหรือมารดาเสียชีวิต Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] หนังสือรับรองการตาย Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงิน กรณี *บิดามารดาหย่าร้างกัน Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] หนังสือรับรองการแยกกันอยู่ Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2562 Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2561 Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] แบบบันทึกกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] แบบบันทึกขออนุญาตรับการพิจารณาชั่วโมงจิตอาสา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] สมุดบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา สำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2558 Download
[งานทุนการศึกษา] แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสานักศึกษาทุนต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Download
[งานทุนการศึกษา] ใบสมัครทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) แบบต่อเนื่อง Download
[งานทุนการศึกษา] ใบสมัครทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) แบบไม่ต่อเนื่อง Download
[งานทุนการศึกษา] แบบฟอร์มขอรับทุนเพื่อการศึกษา ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา Download
[งานทุนการศึกษา] ทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ1 ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย Download
[งานทุนการศึกษา] ทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ2 ที่มีผลงานด้านกีฬาดีเด่น Download
[งานทุนการศึกษา] คำขอ/สัญญา การยืมเงินหมุนเวียน (ทุนฉุกเฉิน) Download
[การแต่งกายนักศึกษา] แบบคำขออนุญาตแต่งกายตรงข้ามเพศโดยกำเนิด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Download
[งานหอพัก] ใบบันทึกขออาศัยหอพักนักศึกษา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร Download
[งานหอพัก] ใบคำขออาศัยหอพักนักศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร Download
[งานหอพัก] ใบแจ้งความประสงค์เข้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร Download
[งานหอพัก] คำร้องขอถอนเงินบำรุงการศึกษา (คืนเงินหอพัก) Download
[งานเวชศึกษา] แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา Download
[งานเวชศึกษา] ใบสมัครสมาชิกชมรม-To-Be-Number-One-KPRU-2015 Download
[งานรับปริญญา] แบบพอร์มทำเรื่องขอคืนเงินของบัณฑิตประจำปี 2557 Download
[งานบัตรนักศึกษา] แบบพอร์มกรอกข้อมูลทำบัตรนักศึกษา (หมู่เรียน) Download
[งานบัตรนักศึกษา] ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (รายบุคคล) Download
[งานวิชาทหาร] คำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ Download
[งานธุรการ] แบบบันทึกขออนุญาตทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Download
[งานธุรการ] แบบฟอร์มบันทึกข้อความ Download
[งานธุรการ] แบบฟอร์มใบมอบหมายงาน (สายสอน) Download
[งานธุรการ] แบบฟอร์มใบมอบหมายงาน (สายสนับสนุน) Download
[งานธุรการ] แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ Download
[งานธุรการ] แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือราชการ Download
[งานธุรการ] แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Download
[งานธุรการ] แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ[แบบแก้ไขได้] Download
[งานธุรการ] ตัวอย่างหนังสือราชการ Download
[งานธุรการ] แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ [Binary Document] Download
[งานการเงิน] ใบสำคัญรับเงิน Download
[งานการเงิน] แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ล่วงเวลา Download
[งานการเงิน] แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร Download
[งานการเงิน] แบบฟอร์มใบเบิกค่าเช่าบ้าน Download
[งานการเงิน] แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน Download
[งานการเงิน] แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Download
[งานการเงิน] แบบฟอร์มการเบิกการรักษาพยาบาล Download
[งานพัสดุ] แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ Download
[งานพัสดุ] แบบฟอร์มใบเสนอซื้อ/จ้าง Download
[งานพัสดุ] แบบฟอร์มขออนุญาตซ่อมรถยนต์ Download
[งานพัสดุ] แบบฟอร์มขออนุญาตนำยานพาหนะไปตรวจเช็คสภาพฯ Download
[งานพัสดุ] แบบฟอร์มขอยืมพัสดุ งานองค์การบริหารนักศึกษา Download


 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373