วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นคนดี มีจิตอาสา พร้อมพัฒนาท้องถิ่น


พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา
2. ส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาให้เป็นคนดีของสังคม
3. จัดสวัสดิการและบริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม

 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373