วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นคนดี มีจิตอาสา พร้อมพัฒนาท้องถิ่น


พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา

2. ส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาให้เป็นคนดีของสังคม

3. จัดสวัสดิการและบริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา

4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม


 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373