เอกสาร กยศ.

[งานทุนการศึกษา กยศ.] หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567 Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2564 Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2563 Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงิน กรณี *บิดามารดาอยู่ด้วยกัน Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงิน กรณี *อาศัยอยู่กับญาติ Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงิน กรณี *บิดาหรือมารดาเสียชีวิต Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] หนังสือรับรองการตาย Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงิน กรณี *บิดามารดาหย่าร้างกัน Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] หนังสือรับรองการแยกกันอยู่ Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2562 Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2561 Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] แบบบันทึกกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] แบบบันทึกขออนุญาตรับการพิจารณาชั่วโมงจิตอาสา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา Download


 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373