เอกสาร กยศ.

[งานทุนการศึกษา กยศ.] หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567 Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน กยศ.102 Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] หนังสือรับรองการตาย Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] หนังสือรับรองการแยกกันอยู่ Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] ตัวอย่าง การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ กยศ.DSL และ กยศ.Connect Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] แบบบันทึกกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] แบบบันทึกขออนุญาตรับการพิจารณาชั่วโมงจิตอาสา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2564 Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2563 Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2562 Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2561 Download


 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373