มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

เอกสาร กยศ.[งานทุนการศึกษา กยศ.] ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงิน Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2562 Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2561 Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] แบบบันทึกกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] แบบบันทึกขออนุญาตรับการพิจารณาชั่วโมงจิตอาสา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] สมุดบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา สำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] หนังสือรับรองการแยกกันอยู่ Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] หนังสือรับรองการตาย Download


 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373