มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

เอกสาร กยศ.[งานทุนการศึกษา กยศ.] แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2561 Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] สมุดบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา สำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] หนังสือรับรองการแยกกันอยู่ Download
[งานทุนการศึกษา กยศ.] หนังสือรับรองการตาย Download
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1301, 1302 แฟกซ์ : 055-706517