โรงยิมกีฬา 3 สนามฟุตซอล KPRU

ที่ตั้ง อยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าสนามฟุตบอล KPRU ดูแผนที่
ความจุ 1,000-2,000 คน
อุปกรณ์ - อัฒจันทร์ 4 ฝั่ง รอบสนาม
- เครื่องขยายเสียง
- ลำโพงขยายเสียงแบบแขวน
- จุดเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง HDMI
- ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 ตัว
- ผู้ขอใช้ต้องนำ Notebook มาเอง
จัดสถานที่ ผู้ขอใช้ต้องดำเนินการจัดสถานที่ด้วยตนเอง และเมื่อเสร็จกิจกรรมต้องจัดเก็บให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามรูปแบบเดิม
เอกสารขอใช้บริการ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม/อาคาร/สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาด นายบุญเกื้อ คงคดี 094-835-9368
ผู้ดูแล นายนายทนงศักดิ์ ก๋าคำต๊ะ งานกีฬาและนันทนาการ 088-763-9811
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373