ประกาศประกาศ เรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร หน้าที่และข้อกำหนดวินัยของนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร การเก็บค่าบำรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร การรับสมัคร ขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาให้แก่มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร กำหนดขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตแต่งกายของนักศึกษา ในการเข้าชั้นเรียน การสอบวัดผลและประเมินผล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร การแต่งกายไว้ทุกข์ถวาย เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ รัชกาลที่ 9 สวรรคต
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัย เพื่อคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร การรายงานตัวของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ประกาศนำเสนอแผนความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร การแต่งกายของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร หลักเกณฑ์การพิจารณาให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ2 ที่มีผลงานด้านกีฬาดีเด่น พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ1 ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557


 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373