ติดต่อเรากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) ชั้น 2 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373

https://www.facebook.com/std.kpru

 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373