มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี
รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวปราณี แผนดี
นางสาวปราณี แผนดี
หัวหน้ากลุ่มงานกองพัฒนานักศึกษา

นายณะราทิ น้อยม่วง
นายณะราทิ น้อยม่วง
งานวางแผนและประกันคุณภาพ

นายกิตติกร กล้าแข็ง
นายกิตติกร กล้าแข็ง
งานพัสดุ

นางสาวโสรยา วรนุช
นางสาวโสรยา วรนุช
งานธุรการ

นายอนุวัฒน์ แนไพร
นายอนุวัฒน์ แนไพร
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานสวัสดิการและบริการ

อาจารย์ศรวัส ศิริ
อาจารย์ศรวัส ศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและบริการ

อาจารย์มนตรี หลินภู
อาจารย์มนตรี หลินภู
งานแนะแนวและให้คำปรึกษา

นางสาวปราณี แผนดี
นางสาวปราณี แผนดี
งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ

นายอัฉริยะ งามงอนคีรี
นายอัฉริยะ งามงอนคีรี
งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ

นางสาวกัญญารัตน์ คำมี
นางสาวกัญญารัตน์ คำมี
งานการเงินและงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางสาวนารีรัตน์ กนกสิงห์
นางสาวนารีรัตน์ กนกสิงห์
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นายวุฒิชัย อาจกล้า
นายวุฒิชัย อาจกล้า
งานทุนการศึกษาทั่วไป

กลุ่มงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนา
อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนา
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา

นางสาวโสรยา วรนุช
นางสาวโสรยา วรนุช
งานกิจการนักศึกษา

นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ
นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ
งานองค์การบริหารนักศึกษา

นายทนงศักดิ์ ก๋าคำต๊ะ
นายทนงศักดิ์ ก๋าคำต๊ะ
งานกีฬาและนันทนาการ

อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
งานด้านวิชาการ

อาจารย์มนตรี หลินภู
อาจารย์มนตรี หลินภู
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

อาจารย์ศรวัส ศิริ
อาจารย์ศรวัส ศิริ
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

อาจารย์เมธี มธุรส
อาจารย์เมธี มธุรส
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์
อาจารย์ ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์
งานนักศึกษาวิชาทหาร

อาจารย์พัตรา คำสีหา
อาจารย์พัตรา คำสีหา
งานนักศึกษาวิชาทหาร

อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย
อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย
งานกีฬาและนันทนาการ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 เมษายน 2562

 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373