บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กิจการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

นางสาวปราณี แผนดี
นางสาวปราณี แผนดี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

บริหารงานทั่วไป

นางสาวปราณี แผนดี
นางสาวปราณี แผนดี
หัวหน้าสำนักงาน

ตาริกา กิ่งกังวาลย์
นางสาวตาริกา กิ่งกังวาลย์
งานพัสดุการเงิน

สวัสดิการและบริการนักศึกษา

นางสาวปราณี แผนดี
นางสาวปราณี แผนดี
งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ

นางสาวชญานันท์ กาฬภักดี
นางสาวชญานันท์ กาฬภักดี
งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ

นางสาวนารีรัตน์ กนกสิงห์
นางสาวนารีรัตน์ กนกสิงห์
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางสาวลัดดาวัลย์ สวัสดี
นางสาวลัดดาวัลย์ สวัสดี
งานการเงินและงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นายอนุวัฒน์ แนไพร
นายอนุวัฒน์ แนไพร
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

กิจกรรมนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา

นายณะราทิ น้อยม่วง
นายณะราทิ น้อยม่วง
งานกิจการนักศึกษา

นางสาวโสรยา สมภักดี
นางสาวโสรยา สมภักดี
งานกิจการนักศึกษา

นายกิตติกร กล้าแข็ง
นายกิตติกร กล้าแข็ง
งานกีฬาและนันทนาการ

นายวุฒิชัย อาจกล้า
นายวุฒิชัย อาจกล้า
งานทุนการศึกษาและธุรการ

อาจารย์ปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา

อาจารย์พัตรา คำสีหา
อาจารย์พัตรา คำสีหา
งานนักศึกษาวิชาทหาร

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2567

 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373