บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี
รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวปราณี แผนดี
นางสาวปราณี แผนดี
หัวหน้ากลุ่มงานกองพัฒนานักศึกษา

นายณะราทิ น้อยม่วง
นายณะราทิ น้อยม่วง
งานวางแผนและประกันคุณภาพ

นายกิตติกร กล้าแข็ง
นายกิตติกร กล้าแข็ง
งานพัสดุ

นางสาวโสรยา วรนุช
นายวุฒิชัย อาจกล้า
งานธุรการ

นายอนุวัฒน์ แนไพร
นายอนุวัฒน์ แนไพร
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานสวัสดิการและบริการ

นางสาวปราณี แผนดี
นางสาวปราณี แผนดี
งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ

นายอริชัยกุล ขุนสุริยะ
นายอริชัยกุล ขุนสุริยะ
งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ

นางสาวกัญญารัตน์ คำมี
นางสาวกัญญารัตน์ คำมี
งานการเงินและงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางสาวนารีรัตน์ กนกสิงห์
นางสาวนารีรัตน์ กนกสิงห์
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นายวุฒิชัย อาจกล้า
นายวุฒิชัย อาจกล้า
งานทุนการศึกษาทั่วไป

กลุ่มงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา

อาจารย์อนุพงศ์ รุ่งน้อย
อาจารย์อนุพงศ์ รุ่งน้อย
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา

นางสาวโสรยา สมภักดี
นางสาวโสรยา สมภักดี
งานกิจการนักศึกษา

นายทนงศักดิ์ ก๋าคำต๊ะ
นายทนงศักดิ์ ก๋าคำต๊ะ
งานกีฬาและนันทนาการ

นางสาวปาจรีย์ เงินรุ่ง
นางสาวปาจรีย์ เงินรุ่ง
งานกิจการนักศึกษา

อาจารย์ปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา

อาจารย์ศรวัส ศิริ
อาจารย์ศรวัส ศิริ
งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
อาจารย์มนตรี หลินภู
อาจารย์มนตรี หลินภู
งานแนะแนวและให้คำปรึกษา
อาจารย์พัตรา คำสีหา
อาจารย์พัตรา คำสีหา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
อาจารย์เมธี มธุรส
อาจารย์เมธี มธุรส
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กรกฎาคม 2564
หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อประสานงานบุคลากร

 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373