มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

ระเบียบ


ระเบียบ/ข้อบังคับ เรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักเกณฑ์ในการประเมินผลกิจกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
กองพัฒนานักศึกษา แนวปฏิบัติการเข้าอยู่หอพัก การเข้าในหอพักนักศึกษา

 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373