หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน
             เป็นหลักสูตรที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามกรอบที่วางไว้ในหลักสูตร โดยนักศึกษาภาคปกติทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาตามแผนกิจกรรมนักศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ประดับโปรแกรม จำนวน 100 หน่วยกิจกรรม โดยแบ่งสัดส่วนหน่วยกิจกรรม ดังนี้ ระดับมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) 40 หน่วยกิจกรรม ระดับคณะ (วิชา) 40 หน่วยกิจกรรม ระดับโปรแกรมวิชา 20 หน่วยกิจกรรม
รูปแบบการจัดกิจกรรมของหลักสูตร
             เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่คณะวิชา ศูนย์การศึกษา กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา หรือชมรมต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้นโดยเป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมาหลักสูตร หรือกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาในชั้นเรียนโดยตรง 
ขอบเขตของหลักสูตร
            1. หลักสูตร ให้นักศึกษาภาคปกติทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาตามแผนกิจกรรมนักศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับโปรแกรมวิชา จำนวน 100 หน่วยกิจกรรม โดยแบ่งสัดส่วนหน่วยกิจกรรม ดังนี้
                 ระดับมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา)    40 หน่วยกิจกรรม
                 ระดับคณะ    40 หน่วยกิจกรรม
                 ระดับโปรแกรมวิชา   20 หน่วยกิจกรรม
             ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับโปรแกรมวิชา ร้อยละ 75 หน่วยกิจกรรม จึงจะได้รับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript)
             2. โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี มีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิจกรรมตามหน่วยงาน 3 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับโปรแกรมวิชา โดยมีกิจกรรมเฉพาะกิจเป็นกิจกรรมซ่อมเสริมทดแทนกิจกรรมอื่น ดังโครงสร้างหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้
                 (1)  ระดับมหาวิทยาลัย
                            A กองพัฒนานักศึกษา 40 หน่วยกิจกรรม
                            MS-A ฝ่ายกิจการนักศึกษา แม่สอด 40 หน่วยกิจกรรม
                 (2)  ระดับคณะวิชา คณะวิชาละ 40 หน่วยกิจกรรม
                            E คณะครุศาสตร์ 40 หน่วยกิจกรรม
                            H คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 หน่วยกิจกรรม
                            M คณะวิทยาการจัดการ 40 หน่วยกิจกรรม
                            S คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 หน่วยกิจกรรม
                            T คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 40 หน่วยกิจกรรม
                            N คณะพยาบาลศาสตร์ 40 หน่วยกิจกรรม
                            MS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
                  (3)  ระดับโปรแกรมวิชา โปรแกรมวิชาละ 20 หน่วยกิจกรรม
                            P ใช้แทนทุกโปรแกรมวิชา 20 หน่วยกิจกรรม              
             3. รหัสชื่อ โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 1 ตัว ตัวเลข 4 ตัว ดังนี้
                             [A] [0] [1] [0] [1]  
                    ความหมาย เลขอักษรภาษาอังกฤษ หมายถึง กลุ่มแต่ละหน่วยงาน ได้แก่
                            A (Activity)                กองพัฒนานักศึกษา
                            E (Education )            คณะครุศาสตร์
                            H (Humanities)           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                            M (Management)        คณะวิทยาการจัดการ
                            S (Science)                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                            T (Technology)           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                            N (Nurse)           คณะพยาบาลศาสตร์
                            MS (Maesot)              มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
                            P (Program)               ใช้แทนทุกโปรแกรมวิชา 
                       
                        เลขตัวที่ 1 - 2 หมายถึง ระดับชั้นปีการศึกษา
                        เลขตัวที่ 3 - 4 หมายถึง ลำดับกิจกรรมก่อนหลัง
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลกิจกรรมของนักศึกษา
              1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการวัดผล ประเมินผล การวัดผล ประเมินผลในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระหว่างเรียนและจบการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2558
              2. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเรียนให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเรียน ดังต่อไปนี้
                  2.1 นักศึกษาทุกคนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิจกรรม
                  2.2 นักศึกษาสามารถขอเทียบค่าหน่วยกิจกรรม ในการเทียบโอนค่าหน่วยกิจกรรมนั้นๆ ได้ ในกรณีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง การเปลี่ยนสถานที่ศึกษาระดับหน่วยงาน เช่น คณะ โปรแกรมวิชา เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบในการเทียบโอนค่าหน่วยกิจกรรมจากหน่วยงานนั้นๆ
                  2.3 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งได้รับการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ไม่ผ่าน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ที่มีหน่วยกิจกรรมเท่ากันหรือมากกว่าทดแทนได้ จนกว่าจะผ่าน
                  2.4 นักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จะมีการเปิดให้ซ่อมเสริมภายในภาคเรียนถัดไป หากเลยกำหนดการเปิดให้ซ่อมเสริมแล้วยังไม่มา จะปรับให้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ใหม่
                  2.5 นักศึกษาสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองได้ทางระบบออนไลน์ หากตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ตรงตามที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โปรดติดต่อผู้ดูแลกิจกรรมนั้นๆ ภายใน 7 วัน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมนั้นแล้ว พร้อมแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ผลการเข้าร่วมกิจกรรมต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ดูแลกิจกรรมนั้นๆ
                  2.6 นักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโปรแกรมวิชาได้นั้น ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
                      1) นักศึกษาทุกคนทั้ง 5 คณะ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิจกรรม
                      2) นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรเทียบโอน ต้องผ่านการเขาร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิจกรรม ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
              3. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร
               เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ เกณฑ์การประเมินผลเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับโปรแกรมวิชา ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิจกรรม จึงจะได้รับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) โดยนักศึกษาสามารถยื่นใบคำร้องขอใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาได้ที่กองพัฒนานักศึกษา
การประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่กระทำต่อจากการวัดผลแล้ววินิจฉัยตัดสิน สรุปคุณค่าที่ได้จากการวัดผลอย่างมีกฎเกณฑ์ และมีคุณธรรม เพื่อพิจารณาตัดสินใจว่าสิ่งนั้นดีหรือเลว เก่งหรืออ่อน ได้หรือตก เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการประเมินผลเป็นกระบวนการที่ทำต่อเนื่องจากการวัดผลแล้ววินิจฉัย และตัดสินใจ ฉะนั้นเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิจกรรม จึงจะได้รับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) ดังต่อไปนี้
จำนวนหน่วยกิจกรรม         ความหมายการประเมินผล
        95 - 100                ผ่านดีเยี่ยม
        86 - 94                 ผ่านดีมาก
        75 - 85                 ผ่านดี
ระบบบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา คู่มือการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ระบบบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เล่มหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2558 เล่มหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2559 การเข้าร่วมกิจกรรมและการบันทึกผล  

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373