มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

โครงการกองพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา ชื่อโครงการพิเศษ
2559 โครงการทุนนักศึกษาประพฤติดี มีค่านิยมหลัก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2558 โครงการจ้างนักศึกษาทำงานระหว่างเรียนและปิดภาคเรียน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2557 โครงการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนธุรกิจระหว่างเรียน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ
2561 KPRU Run for Me Mini - Marathon
2561 การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ
2561 คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา
2561 จัดทำคู่มือหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2561 พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2561 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
2561 ราชภัฏถนนคนเดิน
2561 ราชภัฏร่วมใจต่อต้านยาเสพติด
2561 ราชภัฏลอยกระทง
2561 วันเอดส์โลก
2561 สร้างแกนนำ To Bem Number 0ne
2561 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
2561 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2561 ส่งเสริมประกันคุณภาพ
2561 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2561 อบรมอาชีพอิสระ
2561 แบ่งปันไออุ่นสู่มิตรภาพชาวดอย
2561 โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา-มรภ.กำแพงเพชร

 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373