ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

     ในปีการศึกษา 2567 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ทำประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุของนักศึกษา ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)โดยกรมธรรม์มีผลคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี
     นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1-4 เริ่มต้นคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สิ้นสุดวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีสิทธิในผลประโยชน์จากการประกันอุบัติเหตุประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
     1. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
     2. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     4. สำเนาบัตรนักศึกษา
     5. หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
เอกสารที่ต้องเตรียมในกรณีเสียชีวิต
     1. สำเนา บัตรประชาชน ของ ผู้เสียชีวิต บิดา มารดา ผู้รับผลประโยชน์ ใบเกิด (กรณีเป็นผู้เยาว์)
     2. สำเนา ทะเบียนบ้าน ของ ผู้เสียชีวิต บิดา มารดา ผู้รับผลประโยชน์(ต้องมีส่วนที่เห็นบ้านเลขที่และประทับคำว่า “ตาย” ในช่องผู้เสียชีวิต)
     3. สำเนา รายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช ใบชันสูตรพลิกศพจากสถาบันนิติเวช หนังสือรับรองการตาย (โดยมีผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด)
     4. สำเนาใบมรณะ (ชื่อ – นามสกุลบิดา – มารดาของ(ผู้เสียชีวิตในใบมรณบัตร ต้องตรงกับชื่อ – นามสกุลบิดา – มารดาในทะเบียนบ้านด้วย)
     5. บันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจโดยรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี(ที่ระบุสาเหตุ รายละเอียด ผลการเกิดอุบัติเหตุ ผลของคดี)
     6. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ผู้เสียชีวิต บิดา มารดา สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า สำเนาใบมรณบัตร บิดา มารดา(ถ้ามี)
     7. หลักฐานการจ่ายสินไหมจากบริษัทประกันภัยอื่น (ถ้ามี การเบิกจากบริษัทประกันภัยอื่นมาก่อน)
     8. เอกสารอื่นใดเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาสินไหม เช่น ผลการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด ผลคดีทางศาลฯลฯ(กรณีที่บริษัทต้องการโดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
* เตรียมเอกสารทุกรายการ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือเดียวกันทั้ง 2 ชุด โดยผู้รับผลประโยชน์ โดยลงวันที่รับรองสำเนาเอกสารด้วย)

ติดต่อขอรับผลประโยชน์ตามสิทธิประกันอุบัติเหตุ ให้ยื่นเอกสารขอรับผลประโยชน์ ได้ 2 แห่ง ดังนี้
แห่งที่ 1 บริษัทสยามสไมล์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
            ตัวแทนบริษัท คุณศรัญญา บุมี 0805088962
แห่งที่ 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
            69 หมู่ 1 ต. นครชุม อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 62000
            โทร 055-706555 ต่อ 1360
            หรือติดต่อ คุณปราณี แผนดี 0877350401
ข้อมูลเพิ่มเติม...
     1. ประกันอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
     2. ให้นักศึกษาเก็บใบเสร็จค่าลงทะเบียนไว้เพื่อใช้ประกอบการเบิก-จ่าย

 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373