ปฏิทินกิจกรรม ระดับมหาวิทยาลัย : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

ปฏิทินกิจกรรม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย

***หมายเหตุ วัน/เวลาและสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม กรุณานำบัตรนักศึกษาเข้าเช็คกิจกรรมทุกครั้ง


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1301, 1302 แฟกซ์ : 055-706517