ปฏิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลดปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย

***หมายเหตุ วัน/เวลาและสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม กรุณานำบัตรนักศึกษาเข้าเช็คกิจกรรมทุกครั้ง
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373