สายตรงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์เพื่อ

1) รับข้อเสนอความคิดเห็นในการพัฒนา ปรับปรุงหน่วยงาน

2) รับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน เช่น การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ความไม่เป็นธรรมในการให้บริการ การรับสินบน ความไม่โปร่งใสต่อการดำเนินการภายในองค์กร เป็นต้น

       ทั้งนี้ การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภายในหน่วยงาน ถือเป็นความลับทางราชการ มหาวิทยาลัยและผู้รับผิดชอบ จะปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การส่งข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น
       ผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นไม่จำเป็นต้องระบุตัวตนจริง หากไม่ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยติดต่อกลับหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม

การส่งข้อร้องเรียน
       ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail เพื่อจะสามารถติดต่อกลับหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารกองพัฒนานักศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนที่ไม่ประสงค์แสดงตัวตน

ข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะนำไปสู่การพิจารณาทุกกรณี ฝ่ายบริหารกองพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและความคิดเห็น มา ณ โอกาสนี้


จากคุณ
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail
ชื่อเรื่อง
ข้อความ
ผู้ดูแล หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373