มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

สายตรงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

       สายตรงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นช่องทางที่นักศึกษา บุคลากร หรือบุคคลทั่วไปสามารถส่งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือ ความคิดเห็นถึงฝ่ายบริหารกองพัฒนานักศึกษาได้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาต่อไป

การส่งข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น
       ผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นไม่จำเป็นต้องระบุตัวตนจริง หากไม่ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยติดต่อกลับหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม

การส่งข้อร้องเรียน
       ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail เพื่อจะสามารถติดต่อกลับหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารกองพัฒนานักศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนที่ไม่ประสงค์แสดงตัวตน

ข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะนำไปสู่การพิจารณาทุกกรณี ฝ่ายบริหารกองพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและความคิดเห็น มา ณ โอกาสนี้


จากคุณ *
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail *
ชื่อเรื่อง *
ข้อความ *
ผู้ดูแล หมายเหตุ กรุณากรอกในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง

 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373