งานวินัยและพัฒนานักศึกษา

งานวินัยและพัฒนานักศึกษา

             มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลนักศึกษา การป้องปรามมิให้นักศึกษากระทำความผิด การสอบสวนพิจารณาโทษ การส่งเสริมอบรมจริยธรรมให้นักศึกษามีความรู้ มีคุณธรรม มีวินัย รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในขณะเดียวกัน ต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น แสดงออกอย่างเหมาะสมกับสังคมในปัจจุบันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งสามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งอันไม่พึงประสงค์ เช่น สิ่งเสพติด การพนันและอบายมุข เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขต้นเหตุของปัญหา อันมีผลให้นักศึกษากระทำความผิดวินัย รวมถึงการดูแลเรื่องการแต่งกาย วินัยจราจรและความประพฤติให้อยู่ในกรอบของระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย

 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373