งานแนะแนวและให้คำปรึกษา

             จัดบริการด้านให้คำปรึกษา เพื่อดูแลให้นักศึกษามีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง ให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักศึกษามีชีวิตที่มีความสุข และสำเร็จการศึกษาได้ตามต้องการ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาโดยตรง ให้บริการแก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาด้านอื่นๆ ดังนี้
             1. บริการตอบปัญหาทางสายด่วนทางโทรศัพท์ นักศึกษาสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้
             2. บริการข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ด้านจิตวิทยา อาชีพ การศึกษา ฯลฯ อาชีพอิสระ เป็นทาง เลือกหนึ่งที่สำคัญซึ่งทำให้นักศึกษามีงานทำ มีรายได้ และบรรเทาปัญหาการว่างงาน เป็นธุรกิจที่มีอิสระในการกำหนดรูปแบบและวิธีดำเนินงานของตนเอง กองพัฒนานักศึกษาตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงได้จัดโครงการอบรมอาชีพอิสระ พร้อมฝึกปฏิบัติ ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ เป็นประจำทุกปี สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373