รับสมัครทุน SET ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2563 (จำนวน 68 ทุน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10,000 บาท)


ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง จำนวน 68 ทุน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10,000 บาท
คุณสมบัติ
     - เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ภาคปกติ) ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1-5
     - ขาดแคลนทุนทรัพย์
     - มีความประพฤติดี มีจิตอาสา
     - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนปัจจุบันตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
     - ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน นักศึกษาต้องไม่เคยได้รับทุนใดๆ อยู่ก่อนแล้ว (ยกเว้น กยศ.)
เอกสารประกอบการสมัคร
     - ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลดใบสมัคร และเขียนประวัติหรือเล่าความยากลำบากในชีวิตของนักศึกษา เหตุผลว่าทำไมจึงสมควรได้รับทุน
     - สำเนาผลการเรียน 1 ฉบับ
     - สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ฉบับ
     - นักศึกษาต้องลงทะเบียนในระบบด้วย คลิกลงทะเบียน
หมายเหตุ
    แฟ้มสะสมผลงาน ใบระเบียนผลการเรียน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำมาแสดงในวันสัมภาษณ์

สามารถส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ห้องทุนการศึกษา ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-16.30 น. แต่งกายชุดนักศึกษาหรือชุดเฟรชชี่เท่านั้น สอบถามทุนการศึกษา 087-8424085 พี่แป้ง
กำหนดการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลังโดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373