เปิดรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิ The SET Foundation ประเภทต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2565


เปิดรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิ The SET Foundation ประเภทต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2565 จำนวน 16 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ภาคเรียน
คุณสมบัติ
     - เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ภาคปกติ) ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1-2
     - ขาดแคลนทุนทรัพย์
     - มีความประพฤติดี มีจิตอาสา
     - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนปัจจุบันตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
     - ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน นักศึกษาต้องไม่เคยได้รับทุนใดๆ อยู่ก่อนแล้ว (ยกเว้น กยศ.)
เอกสารประกอบการสมัคร
     - ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลดใบสมัคร และเขียนประวัติหรือเล่าความยากลำบากในชีวิตของนักศึกษา เหตุผลว่าทำไมจึงสมควรได้รับทุน
     - สำเนาผลการเรียน 1 ฉบับ
     - สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรนักศึกษาชั่วคราว 1 ฉบับ
     - แฟ้มสะสมผลงาน หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
     - ส่งเอกสาร ได้ที่ ตึกกองพัฒนานักศึกษาชั้น 2 จะมีกล่องใส่เอกสารวางไวให้หน้าลิฟท์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
     - ติดต่อสอบถาม พี่แป้ง โทรศัพท์ 087-8424085 Facebook Wuttichai Artkla (เวลาราชการเท่านั้น)
กำหนดการ
     - สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น.
     - การสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งโดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373