รับสมัครทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2562


คุณสมบัติ (รับเฉพาะปี 1 และ ปี 2 เท่านั้น) ปีการศึกษาละ 40,000 บาท จนสำเร็จตามหลักสูตรปริญญาตรี
     - ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
     - มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
     - ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว (ยกเว้น กยศ.)
เอกสารประกอบการสมัคร
     - ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลดใบสมัคร
     - สำเนาบัตรประชาชน
     - สำเนาผลการเรียน
สามารถส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20-27 สิงหาคม 2562 สอบถามทุนการศึกษา 0878424085 พี่แป้งโดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373