รับสมัครทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2565


คุณสมบัติ (รับเฉพาะปี 1 และ ปี 2 เท่านั้น) ปีการศึกษาละ 40,000 บาท จนสำเร็จตามหลักสูตรปริญญาตรี
     - เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยกเว้นคณะครุศาสตร์
     - ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
     - มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
     - ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องประเภทอื่นใดอยู่แล้ว (ยกเว้น กยศ.)
เอกสารประกอบการสมัคร
     - ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลดใบสมัคร
     - สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ฉบับ
     - สำเนาผลการเรียน 1 ฉบับ
     - แฟ้มสะสมผลงาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำมาแสดงในวันสัมภาษณ์
     - ส่งเอกสาร ได้ที่ ตึกกองพัฒนานักศึกษาชั้น 2 จะมีกล่องใส่เอกสารวางไวให้หน้าลิฟท์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
     - ติดต่อสอบถาม พี่แป้ง โทรศัพท์ 087-8424085 Facebook Wuttichai Artkla (เวลาราชการเท่านั้น)
กำหนดการ
     - สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น.
     - การสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งโดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373