มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

โครงการถนนวัฒนธรรม “วันราชภัฏ ถนนวัฒนธรรม”


โครงการถนนวัฒนธรรม “วันราชภัฏ ถนนวัฒนธรรม” วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ขอเชิญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 60 ) เข้าร่วมโครงการถนนวัฒนธรรม เช็คกิจกรรม A 0210 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถทุกชั้นปีสมัครเข้าร่วมการประกวดดังนี้

หลักเกณฑ์ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ปี 2562

กติกาการประกวดร้องเพลง
    1. ผู้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชาย/หญิง กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    2. เวลาที่ใช้ในการประกวด 5 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที
    3. เพลงที่ใช้ในการประกวด เป็นประเภทลูกทุ่งเท่านั้น
หลักฐานประกอบการสมัคร
    1. ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดครบถ้วน ดาวน์โหลดใบสมัคร
    2. รูปถ่ายขนาดใดก็ได้ เห็นหน้าชัดเจน จำนวน 1 ใบ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
    4. สำเนาบัตรนักศึกษา รับรองสำเนาถูกต้อง
กำหนดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
    1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
    2. ประกวดในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.
รางวัลในการเข้าประกวด
    1. รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 3,000 บาท โล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร
    2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนเงิน 2,000 บาท โล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร
    3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวนเงิน 1,000 บาท โล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร
    4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท โล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร
เกณฑ์ในการตัดสิน
    1. น้ำเสียง พลังเสียง 20 คะแนน
    2. จังหวังทำนอง 10 คะแนน
    3. อักขระ พยัญชนะ 20 คะแนน
    4. บุคลิกภาพ การแต่งกาย 25 คะแนน
    5. การแสดง การโชว์ 25 คะแนน
รวม 100 คะแนน
การรายงานตัว
    1. รายงานตัวเข้าแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียน บริเวณหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 – 17.30 น. รายงานตัวผู้เข้าร่วม
    2. หากผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์


หลักเกณฑ์ประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ปี 2562

กติกาการประกวดแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
    1. ผู้เข้าร่วมประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    2. จำนวนผู้เข้าประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 1 ทีม ไม่เกิน 5 คน
    3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 10 นาที แต่ไม่เกิน 15 นาที
    4. การแสดงต้องแสดงออกถึง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี หรือเป็นการแสดงร่วมสมัย เช่น การรำ, การเต้น, การแสดงรีวิวประกอบเพลง เป็นต้น
หลักฐานประกอบการสมัคร
    1. ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดครบถ้วน ดาวน์โหลดใบสมัคร
    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
    3. สำเนาบัตรนักศึกษา รับรองสำเนาถูกต้อง
กำหนดการประกวดแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
    1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
    2. ประกวดในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.
รางวัลในการเข้าประกวด
    1. รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 5,000 บาท โล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร
    2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนเงิน 4,000 บาท โล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร
    3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวนเงิน 3,000 บาท โล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร
    4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท โล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร
เกณฑ์ในการตัดสิน
    1. การประดิษฐ์ท่ารำ/การออกแบบการแสดง 20 คะแนน
    2. จังหวะการผสมกลมกลืนระหว่างการแสดงและดนตรี 20 คะแนน
    3. การแต่งกายเหมาะสมกับชุดการแสดง 20 คะแนน
    4. การวางรูปแบบแถวและความพร้อมเพรียง 10 คะแนน
    5. ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
    6. การบริหารเวลา 10 คะแนน
การรายงานตัว
    1. รายงานตัวเข้าแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียน บริเวณหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 – 18.30 น. รายงานตัวผู้เข้าร่วม
    2. หากผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

ติดต่อสอบถาม นางสาวโสรยา วรนุช 0874165244

 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1372