โครงการถนนวัฒนธรรม “ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม” วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2563


โครงการถนนวัฒนธรรม “ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม” วันที่ 4–5 มีนาคม 2563 เวลา 17.00–22.00 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ขอเชิญร่วมงาน ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถทุกชั้นปี เข้าร่วมประกวดและชิงเงินรางวัลดังนี้

1. หลักเกณฑ์ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ปี 2563

กติกาการประกวดร้องเพลง
    1. ผู้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    2. เวลาที่ใช้ในการประกวด 4 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที
    3. เพลงที่ใช้ในการประกวด เป็นประเภทลูกทุ่งเท่านั้น
    4. ผู้เข้าร่วมประประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเท่านั้น
หลักฐานประกอบการสมัคร
    1. ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดครบถ้วน ดาวน์โหลดใบสมัคร
    2. รูปถ่ายขนาดใดก็ได้ เห็นหน้าชัดเจน จำนวน 1 ใบ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
    4. สำเนาบัตรนักศึกษา รับรองสำเนาถูกต้อง
กำหนดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
    1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 2 มีนาคม 2563
    2. ประกวดในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น.
รางวัลในการเข้าประกวด
    1. รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
    2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนเงิน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
    3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวนเงิน 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
    4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
เกณฑ์ในการตัดสิน
    1. น้ำเสียง พลังเสียง 20 คะแนน
    2. จังหวังทำนอง 10 คะแนน
    3. อักขระ พยัญชนะ 20 คะแนน
    4. บุคลิกภาพ การแต่งกาย 25 คะแนน
    5. การแสดง การโชว์ 25 คะแนน
    คะแนนรวม 100 คะแนน
การรายงานตัว
    1. รายงานตัวเข้าแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียน บริเวณหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 – 18.00 น.
    2. หากผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์


2. หลักเกณฑ์ประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ปี 2563

กติกาการประกวดแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
    1. ผู้เข้าร่วมประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    2. จำนวนผู้เข้าประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 1 ทีม ไม่เกิน 5 คน
    3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 10 นาที แต่ไม่เกิน 15 นาที
    4. การแสดงต้องแสดงออกถึง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี หรือเป็นการแสดงร่วมสมัย เช่น การรำ, การเต้น, การแสดงรีวิวประกอบเพลง เป็นต้น
หลักฐานประกอบการสมัคร
    1. ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดครบถ้วน ดาวน์โหลดใบสมัคร
    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
    3. สำเนาบัตรนักศึกษา รับรองสำเนาถูกต้อง
กำหนดการประกวดแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
    1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 2 มีนาคม 2563
    2. ประกวดในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น.
รางวัลในการเข้าประกวด
    1. รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
    2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนเงิน 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
    3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวนเงิน 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
    4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
เกณฑ์ในการตัดสิน
    1. การประดิษฐ์ท่ารำ/การออกแบบการแสดง 20 คะแนน
    2. จังหวะการผสมกลมกลืนระหว่างการแสดงและดนตรี 20 คะแนน
    3. การแต่งกายเหมาะสมกับชุดการแสดง 20 คะแนน
    4. การวางรูปแบบแถวและความพร้อมเพรียง 10 คะแนน
    5. ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
    6. การบริหารเวลา 10 คะแนน
    คะแนนรวม 100 คะแนน
การรายงานตัว
    1. รายงานตัวเข้าแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียน บริเวณหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 – 18.00 น.
    2. หากผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์


3. หลักเกณฑ์ประกวดธิดาผ้าปลอม ปี 2563

กติกาการประกวดธิดาผ้าปลอม
    1. ผู้เข้าร่วมประกวดธิดาผ้าปลอม (เพศชาย) ต้องกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    2. ในการประกวดผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายด้วยชุดราตรีที่มีส่วนประกอบจาก ผ้าไหม ผ้าทอหรือ ผ้าพื้นเมือง
    3. ห้ามใส่รองเท้าสูงเกิน 6 นิ้ว
หลักฐานประกอบการสมัคร
    1. ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดครบถ้วน ดาวน์โหลดใบสมัคร
    2. รูปถ่ายขนาดใดก็ได้ เห็นหน้าชัดเจน จำนวน 1 ใบ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
    4. สำเนาบัตรนักศึกษา รับรองสำเนาถูกต้อง
กำหนดการประกวดธิดาผ้าปลอม
    1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 2 มีนาคม 2563
    2. ประกวดในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น.
รางวัลในการเข้าประกวด
    1. รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
    2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนเงิน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
    3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวนเงิน 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
    4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
    4. รางวัลขวัญใจ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
เกณฑ์การประกวดรอบที่ 1
    1. แต่งกายตามกำหนดได้ถูกต้องเหมาะสม (20 คะแนน)
    2. บุคลิกภาพ ท่าทีสง่างาม (20 คะแนน)
    3. รูปร่างและหน้าตาสวยงาม (20 คะแนน)
    4. การเดิน/การยืน (20 คะแนน)
    5. การไหว้/การแสดงความสามารถพิเศษ (20 คะแนน)
    คะแนนรวม 100 คะแนน
    รางวัลขวัญใจธิดาผ้าปลอม
เกณฑ์การประกวดรอบที่ 2
    1. ความสามารถพิเศษ (25 คะแนน)
    2. ตอบคำถามได้ถูกต้อง (25 คะแนน)
    3. ความกล้าแสดงออก (25 คะแนน)
    4. ความสามารถ (พิเศษ) ปฏิภาณ ไหวพริบ (ตอบคำถาม) (25 คะแนน)
    คะแนนรวม 100 คะแนน
การรายงานตัว
    1. รายงานตัวเข้าแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียน บริเวณหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 – 18.00 น.
    2. หากผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

ติดต่อสอบถาม นางสาวโสรยา วรนุช 0874165244โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373