มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2563 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร


    ด้วย คณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้รับการประสานจากสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน เรื่อง การกำหนดวันในการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ
    บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงขอแจ้งกำหนดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและการฝึกซ้อมของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6-8 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

หนังสือจาก หน่วยราชการในพระองค์ 904

     - เรื่อง เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราภัฏ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 คลิก...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

     - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรายงานตัวของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 คลิก...
     - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรายงานตัวของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) คลิก...

กำหนดการ

     - กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คลิก...
     - กำหนดการฝึกซ้อมกลุ่มย่อย คลิก...
     - กำหนดการถ่ายภาพหมู่คณะ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 รออัพเดทข้อมูล

ข้อมูลจาก กองพัฒนานักศึกษา

     - รายชื่อบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาปี 2559-2560 คลิก...
     - ข้อมูลการชำระเงินลงทะเบียนบัณฑิต (อัพเดท ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น.) หากมีชื่อชำระแล้วไม่ต้องดำเนินการใดๆ ให้มาซ้อมในวันที่กำหนดตามปกติ คลิก...
     - หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คลิก...
     - คำร้องขอเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 คลิก...
     - ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต คลิก...
     - คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2563 รออัพเดทข้อมูล

ข้อมูลจาก สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

     - ติดต่อ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คลิก...
     - บัณฑิตที่ยังไม่ได้รับชุดครุย/ชุดสูทเช่า หรือ ประสงค์ตัด/เช่าใหม่ ให้มาติดต่อ คลิก...
     - กรณีไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แต่ร่วมถ่ายภาพหมู่คณะ (วันที่ 7 ธันวาคม 2563) คลิก...

VDO แนะนำการฝึกซ้อม (รออัพเดท)


หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทร. 055-706555 ต่อ 1373, 1302 และสอบถามเรื่องชุดครุยได้ที่ คุณพิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์ โทร. 064 562 6328

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2563กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373