มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

ขั้นตอนการดำเนินการ กยศ. สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี 2562

        

- แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2562

- ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงิน

- Facebook กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

- Facebook กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกระเบียบ พร้อมนำเอกสารประกอบการสัมภาษณ์มาด้วย

กองพัฒนานักศึกษา โทร 055706555 ต่อ 1372, 1373
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373