มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

ขั้นตอนการดำเนินการ กยศ. สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี 2561

        

- แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2561

- ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงิน

- ระบบจองคิวสัมภาษณ์ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา KPRU (ระบบเปิดวันที่ 1-3 ก.ค. 2561)

- ปฏิทิน กยศ. สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกระเบียบ พร้อมนำเอกสารประกอบการสัมภาษณ์มาด้วย

กองพัฒนานักศึกษา โทร 0614523642, 0832729013


 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373