รับสมัครทุนบริษัท โรงสีสิงห์โตทอง ไรซ์ จำกัด ปีการศึกษา 2562


ทุนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท มี 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท
     - เลือกสมัครได้เพียง 1 ประเภท ผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว สามารถสมัครได้
คุณสมบัติ
     1. ทุนเรียนดี เป็นผู้มีผลการเรียนดีมากระดับผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และไม่มีผลการเรียนระดับ E มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ (10 ทุน)
     2. ทุนจิตอาสา เป็นผู้มีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย จังหวัด ภูมิภาค หรือประเทศและมีผลงานที่เห็นได้ชัดเจน (5 ทุน)
     3. ทุนสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยทั้งในระดับภาค ระดับประเทศ หรือนานาชาติ (3 ทุน)
     4. ทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับภาค ระดับประเทศ หรือนานาชาติ (2 ทุน)
เอกสารประกอบการสมัคร
     - ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลดใบสมัคร
     - สำเนาผลการเรียน 1 ฉบับ
หมายเหตุ
     โดยแต่ล่ะประเภท ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น พอร์ทโฟลิโอ เกียรติบัตร ใบประกาศ ภาพถ่าย หรือหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นำมาแสดงในวันสัมภาษณ์

สามารถส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17-25 ตุลาคม 2562 สอบถามทุนการศึกษา 0878424085 พี่แป้ง
กำหนดสัมภาษณ์ วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC)

 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373