มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

รับสมัครทุนบริษัท โรงสีสิงห์โตทอง ไรซ์ จำกัด ปีการศึกษา 2563


ทุนมี 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท สามารถสมัครได้ทุกชั้นปี (ปี 1 ให้ใช้ผลการเรียน ม. ปลาย)
คุณสมบัติ
     เป็นผู้มีผลการเรียนดีมาก ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป และไม่มีผลการเรียนระดับ E มีความขาดแคลนทุนทรัพย
เอกสารประกอบการสมัคร
     - ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลดใบสมัคร
     - สำเนาผลการเรียน 1 ฉบับ
     - แนบภาพกิจกรรมที่เข้าร่วม
หมายเหตุ
    ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น พอร์ทโฟลิโอ เกียรติบัตร ใบประกาศ ภาพถ่าย หรือหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นำมาแสดงในวันสัมภาษณ์

สามารถส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16-23 กันยายน 2563 สอบถามทุนการศึกษา 087-8424085 พี่แป้ง
กำหนดสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) เวลา 09.00 น.กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373