มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2561


ขอเชิญนักศึกษาที่มีความสามารถทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตร มีการประกวดดังนี้

1. การประกวดสื่อหนังสั้น (Short Film) หัวข้อ “จิตอาสา”

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
    1. ชื่อเรื่อง (ตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสมและต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของการประกวด)
    2. ระบุชื่อ/ทีม โดยมีสมาชิกไม่เกิน 5 คน
    3. สื่อหนังสั้น จำนวน 1 ผลงาน มีความยาวไม่เกิน 10 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย) และไม่เคยเผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน
    4. ไม่จำกัดวิธีการนำเสนอและเทคนิควิธีการถ่ายทำ บันทึกผลงานลงอุปกรณ์บันทึกข้อมูลและส่งด้วยตนเอง
    5. ต้องเป็นหนังสั้นที่สร้างสรรค์ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจิตอาสา
    6. เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
    7. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หาก ตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
    8. ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    9. การส่งหนังสั้นเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
    10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด
เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด 100 คะแนน
    1. เนื้อเรื่อง/บท น่าสนใจ 30 คะแนน
    2. วิธีนาเสนอเข้าใจง่ายเข้าถึงผู้ชม คะแนน 25 คะแนน
    3. ความคิดสร้างสรรค์ สอดแทรกวิธีการแปลกใหม่ 20 คะแนน
    4. เทคนิคคุณภาพการถ่าย 25 คะแนน
รางวัลสนับสนุน
    - เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร ส่งใบสมัครได้กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 และ ส่งผลงานได้ไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562


2. การประกวดโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ (Poster Campaign) หัวข้อ “คอร์รัปชั่น”

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
    1. ชื่อผลงาน (ตั้งชื่อผลงานได้ตามความเหมาะสมและต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของการประกวด)
    2. ระบุชื่อ/ทีม โดยมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน
    3. สื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 ผลงาน ขนาด 29.7 x 42 cm (A3) ความละเอียดไม่น้อยว่า 100 dpi
    4. ไม่จำกัดเทคนิควิธีการทำ บันทึกผลงานลงอุปกรณ์บันทึกข้อมูลและส่งด้วยตนเอง
    5. ต้องเป็นสื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ที่สร้างสรรค์ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น
    6. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หาก ตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
    7. ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    8. การส่งสื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ เข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
    9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด
เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด 100 คะแนน
    1. เนื้อหาน่าสนใจ 60 คะแนน
    2. ความสวยงาม 40 คะแนน
รางวัลสนับสนุน
    - เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร ส่งใบสมัครได้กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 และ ส่งผลงานได้ไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562


3. การประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง (Photo Story) หัวข้อ “มลพิษทางอากาศ”

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
    1. ชื่อผลงาน (ตั้งชื่อผลงานได้ตามความเหมาะสมและต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของการประกวด)
    2. ระบุชื่อ/ทีม โดยมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน
    3. ภาพถ่าย จำนวน 2-3 ผลงาน ขนาด 8 x 10 นิ้ว โดยมีคำบรรยายภาพ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
    4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้ ถ่ายด้วยกล้องชนิดใดก็ได้ และสามารถตกแต่งแก้ไขภาพในด้าน เทคนิคเพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ และสามารถใช้เทคนิคพิเศษ และกระบวนการสร้างสรรค์ภาพได้อิสระเต็มที่ บันทึกผลงานลงอุปกรณ์บันทึกข้อมูลและส่งด้วยตนเอง
    5. ต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ
    6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 2 เดือน (นับย้อนหลังจากวันประกวด) โดยเป็นภาพที่สอดคล้องกับแนวคิดของหัวข้อการประกวดที่กำหนด ทั้งนี้ ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งเข้าประกวด และไม่เคยได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อน
    7. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หาก ตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
    8. ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    9. การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
    10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด
เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด 100 คะแนน
    1. ชื่อเรื่อง/เนื้อหา 20 คะแนน
    2. ภาพ 30 คะแนน
    3. เทคนิคการถ่ายภาพ 30 คะแนน
    4. ภาพรวม 20 คะแนน
รางวัลสนับสนุน
    - เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินวัลรางชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร ส่งใบสมัครได้กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 และ ส่งผลงานได้ไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ติดต่อสอบถาม นายอนุวัฒน์ แนไพร (พี่นิว) 0877285401

 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1372