โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2562


ขอเชิญนักศึกษาที่มีความสามารถทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร มีการประกวดดังนี้

1. การประกวดสื่อหนังสั้น (Short Film) หัวข้อ “จิตอาสา”

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
    1. ชื่อเรื่อง (ตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสมและต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของการประกวด)
    2. ระบุชื่อ/ทีม โดยมีสมาชิกไม่เกิน 5 คน
    3. สื่อหนังสั้น จำนวน 1 ผลงาน มีความยาวไม่เกิน 10 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย) และไม่เคยเผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน
    4. ไม่จำกัดวิธีการนำเสนอและเทคนิควิธีการถ่ายทำ บันทึกผลงานลงอุปกรณ์บันทึกข้อมูลและส่งด้วยตนเอง
    5. ต้องเป็นหนังสั้นที่สร้างสรรค์ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจิตอาสา
    6. เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
    7. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หาก ตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
    8. ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    9. การส่งหนังสั้นเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
    10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด
เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด 100 คะแนน
    1. เนื้อเรื่อง/บท น่าสนใจ 30 คะแนน
    2. วิธีนาเสนอเข้าใจง่ายเข้าถึงผู้ชม คะแนน 25 คะแนน
    3. ความคิดสร้างสรรค์ สอดแทรกวิธีการแปลกใหม่ 20 คะแนน
    4. เทคนิคคุณภาพการถ่าย 25 คะแนน
รางวัลสนับสนุน
    - เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร ส่งใบสมัครได้กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563 และ ส่งผลงานได้ไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563


2. การประกวดโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ (Poster Campaign) หัวข้อ “ค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 5, 7 และ 10 เลือกเพียง 1 ข้อ”

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
    1. ชื่อผลงาน (ตั้งชื่อผลงานได้ตามความเหมาะสมและต้องสอดคล้องกับข้อที่เลือก)
    2. ระบุชื่อ/ทีม โดยมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน
    3. สื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 ผลงาน ขนาด 29.7 x 42 cm (A3) ความละเอียดไม่น้อยว่า 100 dpi
    4. ไม่จำกัดเทคนิควิธีการทำ บันทึกผลงานและไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ลงอุปกรณ์บันทึกข้อมูลและส่งด้วยตนเอง
    5. ต้องเป็นสื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ที่สร้างสรรค์ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 5, 7 และ 10 เลือกเพียง 1 ข้อ
    6. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
    7. ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    8. การส่งสื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ เข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
    9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด
เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด 100 คะแนน
    1. เนื้อหาน่าสนใจ 60 คะแนน
    2. ความสวยงาม 40 คะแนน
รางวัลสนับสนุน
    - เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร ส่งใบสมัครได้กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563 และ ส่งผลงานได้ไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563


3. การประกวดออกแบบโลโก้กองพัฒนานักศึกษา (LOGO)

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
    1. ชื่อผลงาน (ตั้งชื่อผลงานได้ตามความเหมาะสมและต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของการประกวด)
    2. ระบุชื่อ/ทีม โดยมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน
    3. โลโก้ จำนวน 1 ผลงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 500 x 500 pixels ความละเอียดไม่น้อยว่า 100 dpi ต้องทำด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
    4. มีคำอธิบายและแนวคิดในการออกแบบโลโก้กองพัฒนานักศึกษา ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
    5. ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ทันสมัย มีเอกลักษณ์จดจำง่าย สะท้อนและสื่อความหมาย ไม่จำกัดเทคนิควิธีการทำ บันทึกผลงานและไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ลงอุปกรณ์บันทึกข้อมูลและส่งด้วยตนเอง
    6. ต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่ด้วยตนเองไม่ลอกเลียนแบบ คัดลอก ดัดแปลง ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผลงานต้องไม่เคยนำไปใช้หรือได้รางวัลจากที่ใดมาก่อน อย่างไรก็ดี หากเกิดข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมประกวด
    7. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
    8. ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    9. การส่งผลงานเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
    10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด
เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด 100 คะแนน
    1. คิดสร้างสรรค์ทันสมัย 20 คะแนน
    2. สื่อความหมาย 30 คะแนน
    3. เทคนิคการออกแบบ 20 คะแนน
    4. ภาพรวม 30 คะแนน
รางวัลสนับสนุน
    - เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินวัลรางชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร ส่งใบสมัครได้กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563 และ ส่งผลงานได้ไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ติดต่อสอบถาม นายอนุวัฒน์ แนไพร (พี่นิว) 0877285401โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373