โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ด้าน ประจำปีการศึกษา 2564


ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ด้าน เลือกเพียง 1 ด้าน ได้แก่ เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เล่นกีฬา จิตอาสาชุมชน รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กำหนดการโครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ด้าน เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เล่นกีฬา จิตอาสาชุมชน

   - วันที่ 20 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับรางวัลยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ด้าน เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เล่นกีฬา จิตอาสาชุมชน ณ ห้องสำนักงานองค์การบริหารนักศึกษา ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ตึก SAC) หรือ สมัครได้ที่ E-Mail soraya_w@kpru.ac.th

   - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 17.00 น.คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติคุณธรรมทั้ง 5 ด้าน

   - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดีมีคุณธรรม 5 ด้าน เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เล่นกีฬา จิตอาสาชุมชน ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา https://std.kpru.ac.th/

   - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 - 18.00 น. พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ด้าน เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เล่นกีฬา โดยได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร ส่งใบสมัครได้ที่ E-Mail soraya_w@kpru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2565 ใบสมัครและหลักฐานประกอบการพิจารณาส่งเป็นไฟล์ PDF

ติดต่อสอบถาม นางสาวโสรยา สมภักดี (พี่กวาง) โทร 055-706555 ต่อ 1360
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373