“ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สนับสนุนโดยบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2562


รับสมัครทุนเพื่อการศึกษา ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา ปีการศึกษา 2562

จำนวน 40 ทุน ทุนละ 5,000 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 13-18 มกราคม 2563 ยกเว้นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่องทุกประเภท

คุณสมบัติ/เงื่อนไข ของนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุน

 1. เป็นนักศึกษาภาคปกติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 – 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคเรียนปัจจุบัน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์
 4. มีความประพฤติดี และมีจิตอาสา
 5. ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน นักศึกษาต้องไม่เคยได้รับทุนใด ๆ อยู่ก่อนแล้ว (ยกเว้นเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)

วิธีการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา หัวข้อ ข่าวทุนการศึกษา
 2. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
  1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา เซ็นรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  2. ใบแสดงผลการเรียนจนถึงภาคเรียนปัจจุบัน เซ็นรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 1. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานครบถ้วนที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) ภายในวันที่ 13-18 มกราคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: งานทุนการศึกษาและสวัสดิการ 0878424085 พี่แป้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร
โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373