เปิดรับสมัครทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนใหม่ ทุนละ 15,000 บาท

     1. เป็นนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
     2. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่เคยต้องโทษ หรือ คดีใดๆ
     3. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
     4. สามารถเข้ารับการฝึกงานด้านธุรกิจค้าปลีก ณ สาขาของเทสโก้ โลตัส ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน (เมษายน-พฤษภาคม 2563)
     5. มีความเป็นผู้นำสูง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษามีดังนี้
     - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
     - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
     - สาขาอื่นๆ ที่เกียวข้องกับอาหาร เบเกอรี่ และโภชนาการ
เอกสารประกอบการสมัครทุน
     1. เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลดใบสมัคร
     2. แนบการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สามารถส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22-29 สิงหาคม 2562 สอบถามทุนการศึกษา 0878424085 พี่แป้งโดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373