มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

ทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 2561


ประเภทต่อเนื่อง

จำนวน 39 ทุน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10,000 บาท

เอกสารประกอบการพิจารณา
     - ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลดใบสมัคร
     - ใบระเบียนผลการเรียน
     - สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
     - แฟ้มสะสมผลงาน
คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
     - ขาดแคลนทุนทรัพย์
     - มีความประพฤติดี มีจิตอาสา
     - มีผลการเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนปัจจุบันตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
     - ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน นักศึกษาต้องไม่เคยได้รับทุนใดๆ อยู่ก่อนแล้ว (ยกเว้น กยศ.)
     - เป็นนักศึกษาภาคปกติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1-2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สามารถส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 สิงหาคม 2561 สอบถามทุนการศึกษา 0918433086 พี่ทิพย์

 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373