ทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 2/2561


ประเภทไม่ต่อเนื่อง

จำนวน 50 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

เอกสารประกอบการพิจารณา
     - ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลดใบสมัคร
     - ใบระเบียนผลการเรียน
     - สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
     - แฟ้มสะสมผลงาน
คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
     - ขาดแคลนทุนทรัพย์
     - มีความประพฤติดี มีจิตอาสา
     - มีผลการเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนปัจจุบันตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
     - ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน นักศึกษาต้องไม่เคยได้รับทุนใดๆ อยู่ก่อนแล้ว (ยกเว้น กยศ.)
     - เป็นนักศึกษาภาคปกติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1-5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
     - นักศึกษาที่เคยได้รับทุน SET ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 1 ไม่สามารถสมัครได้
สามารถส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึง 12 พฤศจิกายน 2561 สอบถามทุนการศึกษา 0918433086 พี่ทิพย์

 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373