งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

        ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
        1. ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร
        2. ผู้ที่เรียนจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่นมาก่อน
        3. ผู้ที่ศึกษาวิชาทหารแต่ไม่สำเร็จชั้นปีที่ 3 เมื่ออายุ 20 ปี บริบูรณ์และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีถัดไป
        4. กองพัฒนานักศึกษาจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม ของทุกปี


        จะต้องปฏิบัติดังนี้
        1. นำสำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (ส.ด. 9) หรือสำเนาแจ้งย้ายภูมิลำเนา (ส.ด. 10) ยื่นต่อกองพัฒนานักศึกษาให้เรียบร้อยภายในวันที่เวลาที่กำหนด พร้อมกรอกคําร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ และแนบเอกสารให้ครบตามที่ระบุ >>ดาวน์โหลดแบบคำร้อง<<
        2. ไปรับหมายเรียกจากสัสดีอำเภอที่ภูมิลำเนาทหารอยู่ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี พ้นกำหนดนี้ต้องเสียค่าปรับ
        3. ดำเนินการผ่อนผันภายในระยะเวลาที่กำหนดให้เท่านั้น โดยนำเอกสารแนบมาดังนี้
            3.1 สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.35) จำนวน 2 ฉบับ
            3.2 สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.9) จำนวน 2 ฉบับ
            3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
            3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อนักศึกษาปรากฎอยู่) จำนวน 2 ฉบับ
            3.5 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
            3.6 สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
            3.7 สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ) 2 ฉบับ
        4. ในวันตรวจเลือกให้ผู้ที่ยื่นเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหารไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ณ ภูมิลำเนาทหารของตนตามวัน เวลา และสถานที่ที่แจ้งไว้ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)
        5. นักศึกษาที่เคยได้รับการผ่อนผันแแล้ว ในปีถัดไปไม่ต้องดำเนินการขอผ่อนผันอีก แต่ต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ณ ภูมิลำเนาทหาร ทุกปี จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หากไม่ไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกจะมีความผิดกฎหมาย มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับ ไม่เกิน 200 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373