งานนักศึกษาวิชาทหาร

บริการงานนักศึกษาวิชาทหาร นศท.
             มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนวิชาทหารในระดับชั้นปีที่ 2-5 ทั้งนักศึกษาวิชาทหารชายและนักศึกษาวิชาทหารหญิง (นศท.) เพื่อส่งเสริมให้ได้รับการฝึกฝนทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความอดทน มีระเบียบวินัย อีกทั้งให้มีการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้านบริการงานจิตอาสา ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ดูแลระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย บริการแก่สังคม งานด้านจิตอาสา หรือตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีหลักสูตรการฝึกแบบใหม่ให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร โดยมีอาจารย์พัตรา คำสีหา เป็นผู้ประสานงานและดูแลงานนักศึกษาวิชาทหาร
 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373