ข้อมูลการให้บริการแก่นักศึกษา

  1. งานธุรการ
     - รับ-ส่งเอกสาร = ห้องสำนักงาน ชั้น 2
     - รับชำระเงิน = ห้องทุนการศึกษา ชั้น 2
     - ทำบัตรนักศึกษา = ห้องสำนักงาน ชั้น 2
     สถิติการใช้บริการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
     - งานพัสดุ ครุภัณฑ์ งานคีย์ข้อมูลระบบ 3 มิติ = ห้องทุนการศึกษา ชั้น 2
 
  2. งานทุนการศึกษา
     - กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) = ห้องทุนการศึกษา ชั้น 2
     - ทุนการศึกษาชนิดให้เปล่าต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง = ห้องทุนการศึกษา ชั้น 2
     - ทุนจากมูลนิธิต่างๆ = ห้องทุนการศึกษา ชั้น 2
     - จัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาทุนชนิด = ห้องทุนการศึกษา ชั้น 2
 
  3. งานแนะแนวและจัดหางาน
     - แนะแนวอาชีพ ,อบรมอาชีพอิสระ = ห้องให้คำปรึกษา ชั้น 2
     - ปรึกษาปัญหาเรื่องต่างๆ เช่น การศึกษา การเงิน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาครอบครัวความรัก ฯลฯ = ห้องให้คำปรึกษา ชั้น 2
     - พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา = ห้องให้คำปรึกษา ชั้น 2
     รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ ประจำปี 2562
 
  4. งานหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
     - จองหอพัก,จัดทำประวัตินักศึกษาหอพัก = ห้องสำนักงาน ชั้น 2
     - แจ้งเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับหอพัก = ห้องสำนักงาน ชั้น 2
          
  5. งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ
     - บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น = ห้องพยาบาล ชั้น 1
     สถิติการใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
     - ตรวจสุขภาพเบื้องต้น = ห้องพยาบาล ชั้น 1
     - การตรวจสารเสพติดและโรคเอดส์ = ห้องพยาบาล ชั้น 1
     - เบิกเงินค่าประกันอุบัติ = ห้องพยาบาล ชั้น 1
  6. งานผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ = ห้องทุนการศึกษา ชั้น 2
 
  7. งานกีฬา
     - บริการยืมอุปกรณ์กีฬา = องค์การบริหารนักศึกษา ชั้น 1
     - การจัดการแข่งขัน = องค์การบริหารนักศึกษา ชั้น 1
 
  8. งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
     - ระเบียบ ข้อบังคับ วินัยนักศึกษา การแต่งกาย ฯลฯ = องค์การบริหารนักศึกษา ชั้น 1
 
  9. งานนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
     - อบรม/ฝึก เกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร = ห้องสำนักงาน ชั้น 2
     - งานด้านการจราจร = ห้องสำนักงาน ชั้น 2
     - งานบำเพ็ญประโยชน์ = ห้องสำนักงาน ชั้น 2
 
  10. งานองค์การนักศึกษา
     - กิจกรรมของนักศึกษา = องค์การบริหารนักศึกษา ชั้น 1
     - ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต = องค์การบริหารนักศึกษา ชั้น 1
     - ชมรม/ชุมนุม ต่างๆ = องค์การบริหารนักศึกษา ชั้น 1

 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373