มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

ข้อมูลการให้บริการแก่นักศึกษา  1. งานธุรการ
     - รับ-ส่งเอกสาร => เคาน์เตอร์ช่องที่ 2  
     - รับชำระเงิน => เคาน์เตอร์ช่องที่ 2
     - ทำบัตรนักศึกษา => เคาน์เตอร์ช่องที่ 2  
     - งานพัสดุ ครุภัณฑ์ งานคีย์ข้อมูลระบบ 3 มิติ => ห้องสำนักงาน
 
  2. งานทุนการศึกษา   
     - กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) => เคาน์เตอร์ ช่องที่ 1
     - ทุนการศึกษาชนิดให้เปล่าต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง => เคาน์เตอร์ ช่องที่ 1
     - ทุนจากมูลนิธิต่าง ๆ => เคาน์เตอร์ ช่องที่ 1
     - จัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาทุนชนิด => เคาน์เตอร์ ช่องที่ 1
 
  3. งานแนะแนวและจัดหางาน      
     - แนะแนวอาชีพ ,อบรมอาชีพอิสระ => ห้องให้คำปรึกษา
     - ปรึกษาปัญหาเรื่องต่างๆ เช่น การศึกษา การเงิน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาครอบครัวความรัก ฯลฯ => ห้องให้คำปรึกษา
     - พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา => ห้องให้คำปรึกษา
 
  4. งานหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
     - จองหอพัก,จัดทำประวัตินักศึกษาหอพัก => ห้องสำนักงาน                       
     - แจ้งเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับหอพัก => ห้องสำนักงาน
          
  5. งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ
     - บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น => ห้องพยาบาล
     - ตรวจสุขภาพเบื้องต้น => ห้องพยาบาล
     - การตรวจสารเสพติดและโรคเอดส์  =>  ห้องพยาบาล
     - เบิกเงินค่าประกันอุบัติ => ห้องพยาบาล
  6. งานผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ => เคาน์เตอร์ ช่องที่ 2
 
  7. งานกีฬา
     - บริการยืมอุปกรณ์กีฬา => องค์การนักศึกษา (อยู่ติดโรงอาหาร)
     - การจัดการแข่งขัน => องค์การนักศึกษา (อยู่ติดโรงอาหาร)
 
  8. งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
     - ระเบียบ ข้อบังคับ วินัยนักศึกษา การแต่งกาย ฯลฯ => องค์การนักศึกษา (อยู่ติดโรงอาหาร)
 
  9. งานนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 
     - อบรม/ฝึก เกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร
     - งานด้านการจราจร => ห้องสำนักงาน
     - งานบำเพ็ญประโยชน์ => ห้องสำนักงาน
 
  10. งานองค์การนักศึกษา
     - กิจกรรมของนักศึกษา => องค์การนักศึกษา (ติดโรงอาหาร)
     - ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต => องค์การนักศึกษา (ติดโรงอาหาร)
     - ชมรม/ชุมนุม ต่าง ๆ => องค์การนักศึกษา (ติดโรงอาหาร)

 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1372