องค์การบริหารนักศึกษา (อบน.)

องค์การบริหารนักศึกษา

              องค์การบริหารนักศึกษา หรือ อบน. เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมนักศึกษาโดยมีนักศึกษาเป็นผู้บริหารและขับเคลื่อน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม ตลอดจนงานด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพและการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

 • งานดูแลหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 •               หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่คณะวิชา กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา หรือชมรมต่าง ๆ ร่วมกันจัดขึ้นโดยเป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาในชั้นเรียนโดยตรง ทั้งนี้อยู่ในกำกับดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา รวมถึงงานทะเบียนและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา และดำเนินการเกี่ยวกับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา

 • งานกิจกรรมนักศึกษาและองค์การนักศึกษา
 •               กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญควบคู่ไปกับการเรียนการสอนที่มีอยู่ในหลักสูตร คำว่าการศึกษา คือ การรวบรวมประสบการณ์อันเป็นผลพวงมาจากการที่นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา ดังนั้น กิจกรรมนักศึกษาทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร จึงถือเป็นการให้การศึกษาแก่นักศึกษา และช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการทำงาน และการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและมีความสุข

 • กลุ่มองค์การบริหารนักศึกษา
 •               หมายถึงกลุ่มที่ได้มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาให้มาทำหน้าที่แทนในการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารนักศึกษา อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิก ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจกรรม รวมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้บริการวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบร่วมกัน

 • สภานักศึกษา
 •               หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ได้มาจากการคัดเลือกให้มาเป็นตัวแทนในการพิจารณา กลั่นกรอง และตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษาและชมรม ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ

 • สโมสรนักศึกษาคณะ
 •               หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ได้มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาในคณะ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการบริหารงาน กิจกรรมของคณะ

  Facebook องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   

  โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373