งานกีฬาและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

             กองพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ซึ่งกีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาสุขภาพและอนามัยของนักศึกษาให้มีความสุขสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ฝึกความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความสามัคคีให้แก่นักศึกษา มีการจัดอุปกรณ์และสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเล่นกีฬาให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจ รวมถึงจัดเตรียมทีมนักกีฬาชนิดต่างๆ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ดังนี้

             1. กีฬาระหว่างคณะ ซึ่งเป็นการแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาทุกคณะ

             2. กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 สถาบัน

             3. กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือกและรอบมหกรรม)

             4. และกีฬาอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

นอกจากนี้ยังมีการรับสมัครขอทุนอัจฉริยภาพด้านกีฬา เพื่อยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

             1. ทุนการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา โดยทุนนี้ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครคือนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 (แรกเข้า) สามารถยืนใบสมัครพร้อมหลักฐานเกียรติบัตรต่างๆ และผลงานด้านกีฬาในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุกการศึกษาดังกล่าว

             2. ทุนการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาให้แก่มหาวิทยาลัย โดยทุนนี้ผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักศึกษาที่เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นผู้จัดส่งเข้าร่วมการแข่งขัน

 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373