บัตรนักศึกษา

ข้อมูลการออกบัตรให้แก่นักศึกษา

             กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาในทุกๆ ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ลงนามข้อตกลงการออกบัตรเดบิตร่วม ระหว่าง บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 โดยธนาคารจะเป็นผู้ให้บริการออกบัตรให้แก่นักศึกษา โดยบัตรมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับบัตรเดบิตของธนาคาร

 • ขั้นตอน
 •               1. ลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

                2. ถ่ายรูปนักศึกษา ตามวันเวลาที่กองพัฒนานักศึกษากำหนด

                3. นักศึกษาจัดส่งเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 แผ่น

                4. กองพัฒนานักศึกษา ส่งข้อมูลให้ธนาคาร เพื่อจัดและผลิตทำบัตร

                5. นักศึกษารับบัตรด้วยตนเอง ณ วันเวลาและสถานที่ที่กำหนด พร้อมนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย โดยมีพนักงานธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้ส่งมอบ

 • กรณีบัตรหาย บัตรชำรุด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 •              บัตรนักศึกษาที่ผูกกับธนาคารกสิกรไทย ปี 61-62-63 ขึ้นไป ต้องไปติดต่อที่ธนาคารด้วยตนเอง โดยมีเอกสารดังนี้

                    1. บัตรประชาชน, 2. สมุดบัญชี, 3. เอกสารรับรองการเป็นนักศึกษา (ขอได้ที่ห้องทะเบียน ตึก 14 ชั้น 2 หรือในระบบนักศึกษา)

               บัตรนักศึกษาแบบเก่า ปี 60-59-58 ติดต่อขอทำใหม่ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) เขียนใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา สามารถรอรับบัตรได้เลย ภายใน 15 นาที

  ดาวน์โหลดใบคำร้องขอทำบัตร 

  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373