มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

ระเบียบระเบียบ เรื่อง
กองพัฒนานักศึกษา แนวปฏิบัติการเข้าอยู่หอพัก การเข้าในหอพักนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1301, 1302 แฟกซ์ : 055-706517