งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ

เวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์) โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1360

       มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้จัดตั้งห้องพยาบาลขึ้น เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ในด้านการรักษาพยาบาลใกรณีที่นักศึกษาและบุคลากรเกิดอาการเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

1. ขั้นตอนการรับบริการห้องพยาบาล
-กรณีผู้ป่วยใหม่ให้ผู้ขอรับบริการกรอกรายละเอียดในใบทะเบียนประวัติผู้รับบริการ
-กรณีผู้ป่วยเก่า เจ้าหน้าที่ สอบถาม ชื่อ- สกุล คณะ และรหัสประจำตัวนักศึกษาเพื่อค้นทะเบียนประวัติผู้รับบริการ
       1.1 แจ้งอาการป่วยต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล
       1.2 ผู้ที่มารับบริการให้แจ้งอาการแพ้ยาและชื่อยาที่แพ้ให้ให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลทราบทุกครั้ง
       1.3 เจ้าหน้าที่ทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และวินิจฉัยโรค
       1.4 เจ้าหน้าที่ จัดยา - จ่ายยา เขียนฉลากยา พร้อมอธิบายวิธีีการรับประทานยาและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตนเองควบคู่กัน
       1.5 บันทึกรายละเอียดผู้เข้ารับการรักษา ลงในทะเบียนประวัติผู้รับบริการ
       1.6 ผู้รับบริการที่อาการยังไม่ดีขึ้น เจ้าหน้าที่จะให้นอนพักเพื่อดูอาการที่ห้องพยาบาล
       1.7 กรณีที่ผู้รับบริการมีอาการป่วยหนัก เจ้าหน้าที่จะนำส่งไปยังโรงพยาบาล
       1.8 กรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

2. ขั้นตอนการยืม - คืนกระเป๋ายา
       2.1 ผู้ขอยืมกระเป๋ายาต้องติดต่อแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน พร้อมลงชื่อในสมุดยืม - คืน กระเป๋ายา เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการจัดเตรียมกระเป๋ายา
       2.2 ผู้มารับกระเป๋ายาจะต้องนำบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชนมาแลกกับกระเป๋ายา ทุกครั้ง!!
       2.3 เจ้าหน้าที่มอบกระเป๋ายาพร้อมกับบัตรยืมกระเป๋ายา
       2.3 ให้นำส่งกระเป๋ายาและบัตรยืมกระเป๋ายาหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ หรือกิจกรรมนั้นๆภายในวันที่กำหนด หากเกินกำหนดจะถูกปรับ วันละ 20บาท/ใบ
       2.4 หากกระเป๋ายาชำรุดหรือสูญหาย ผู้ยืมต้องชดใช้โดยซื้อใบใหม่มาแทน

3. การออกหน่วยปฐมพยาบาล
       มีบริการออกหน่วยปฐมพยาบาลกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาในโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ออกหน่วยปฐมพยาบาล และมีเจ้าหน้าที่ควบคุม ดูแลนักศึกษาออกหน่วยดังกล่าว

4. การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
       คลิก ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 64 - มีนาคม 65)ระบบบันทึกข้อมูลการให้บริการห้องพยาบาล  

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373