มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

ส่งเสริมและบริการสุขภาพ        มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้จัดตั้งห้องพยาบาลขึ้น เพื่อให้การบริการแก่นักศึกษาในด้านการรักษาพยาบาลในเวลาที่นักศึกษาเจ็บป่วย โดยมีพยาบาลประจำทุกวัน
        บริการของห้องพยาบาล เป็นบริการที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในกรณีที่เกิดอาการเจ็บป่วยของนักศึกษาหนักมาก ทางฝ่ายพยาบาลจะจัดรถพยาบาลนำนักศึกษาส่งโรงพยาบาลต่อไป และจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลในวงเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด
        1. การให้บริการสุขภาพ
          - กรอก / ค้นทะเบียนประวัติ
          - ซักประวัติผู้มารับบริการ
          - ทำการรักษา / ทำแผล
          - ให้คำแนะนำ
          - รับยา และอธิบายการใช้ยา
        2. การให้บริการกระเป๋ายา
          - เขียนแบบฟอร์ม
          - จัดยา
          - รับกระเป๋ายา และคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่
          - ยืม-คืน กระเป๋ายา โดยใช้บัตรนักศึกษา
        3. การออกหน่วยปฐมพยาบาล
          - จัดนักศึกษาในโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ออกหน่วย และควบคุมนักศึกษาออกหน่วยตามที่ได้จัดไว้
        4.ให้บริการตรวจวัดระดับน้ำตาล/ความดันโลหิต
        5.เบิกอุปกรณ์ (ชุดทำแผล/ถุงยางอนามัย)
        6.เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
        7.จัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำโดยประสานงานกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร


ระบบบันทึกข้อมูลการให้บริการห้องพยาบาล 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1301, 1302 แฟกซ์ : 055-706517