งานกยศ.และทุนการศึกษา

ทุนการศึกษามี 2 ประเภท ดังนี้
 • 1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 •              กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นกองทุนที่สนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดระหว่างศึกษาอยู่ มุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯจะสามารถเล่าเรียนได้สำเร็จตามหลักสูตร และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตสำนึกในการชำระคืนกองทุนฯ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อปี เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติจาก กยศ. แล้ว จะได้รับเงินดังนี้
                   1. ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จะจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา
                   2. ค่าครองชีพ จะจ่ายเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ยืม เป็นรายเดือน
               โดยนักศึกษาที่ได้รับเงินแล้วจะต้องทำกิจกรรมบังคับดังนี้
                   1. เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
                   2. นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ตลอดปีการศึกษา
                   3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง/ปีการศึกษา โดยต้องเป็นกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง และกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง
 • 2. ทุนอื่นๆ มีดังนี้
 •              1. ทุนการศึกษาทั่วไป (ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง)
                   - ทุนต่อเนื่อง เป็นทุนการศึกษาที่นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา จากแหล่งทุนต่างๆ
                   - ทุนไม่ต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิต่างๆ หรือ บริษัทห้างร้าน ส่วนราชการ หรือ แหล่งเงินทุนอื่นๆ
               2. ทุนเงินยืมฉุกเฉิน เป็นทุนที่ช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านการเงิน โดยนักศึกษาสามารถขอยืมเงินจากกองทุนฉุกเฉินได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท ต้องคืนเงินภายในระยะเวลา 1 เดือน จะไม่เสียดอกเบี้ย สอบถามได้ที่กองพัฒนานักศึกษา (ดาวน์โหลด คำขอ/สัญญาการยืมเงินหมุนเวียน)
   

  โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373