ข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด : Kamphaeng Phet Rajabhat University 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

ข่าวทุนการศึกษาทั้งหมดกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1301, 1302 แฟกซ์ : 055-706517