มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

โครงการกองพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา ชื่อโครงการ
2559 โครงการทุนนักศึกษาประพฤติดี มีค่านิยมหลัก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2558 โครงการจ้างนักศึกษาทำงานระหว่างเรียนและปิดภาคเรียน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2557 โครงการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนธุรกิจระหว่างเรียน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1301, 1302 แฟกซ์ : 055-706517